Ripke

 

Name 2 alter Hofstellen: in Hagstedt (1545 Joh. Ribbeke, Aka) und Endel (1545 Johann Ribbeken)

 

1. Fritz Ripke u. Elis. Scheele, gest. 1918, 64 J., a. Lutten, in

    Brettberg, bzw. Gerding

       K. 1881 Maria, gest. 1898

            1885 Joh. Kath., gest. 1902

            1886 Joh. Bern., gest. 1901

            1887 Rosa, gest. 1888

            1890 Rosa Wilh., gest. 1901

            1892 Elis., gest. 1896

            1895 Josef, kop. 1926 m. Elis. Fisser

            1897 Friedr. Aug., gest. 1898

 

2. Klem. Ripke, gest. 1881, 56 J. u. Mar. Elis. Kühling a. Vechta, b.

    Gerke, Nordlohne

       K. 1862 Mar. Elis., gest. 1878

            1866 Jos. Bern., kop. 1896 m. Sophia Bente, b. Gerke, Nordl.

                   K. 1896 Mar. Friederike

                        1898 Friedrich Bern.

                        1901 Henriette Josef.

                        1903 Joh. Bern.

                        1905 Heinrich

                        1906 Franziska Sophia

            1869 Jos. Fried., kop. 1889 m. Mar. Franziska Lamping a.

                    Bakum, i. Moorkamp

                   K. 1889 Mar. Franziska

                        1894 Fried. Klem.

                        1897 Klara Bern.

                        1900 Mar. Johanna