Hundertosse.

 

1618 Bernard Hundertosse, 1663 Arend Hundertosse. Der letzte Hundertosse, Heinrich Hundertosse, heiratete um 1690 auf Moorkamps Kotten und nahm den Namen Moorkamp an.